Home
Contact
Onze wijk
Wijkberaad
BuurtInterventieTeam
Werkgroep Groen
Buurtcontactpersoon
Commissie water
Activiteitenkalender
Commissie Loosduinen
Actueel
Wij(k)dag22maart2014
Bew_vergadering2014
Jaarplan 2014
Veiligheid/brandweer
Veiligheid/politie
Hulp & Zorg
Ontspanning
Meldpunt Graffiti
Armoede/AANVAL
Educatieve-buurttuin
Partners in de wijk
Bibliotheek NW
Corporaties/BC/VvE'n
Gezondheidscentrum
Het Lichtbaken
Hoogheemraadschap
De Kakelhof
Loosduinse Hof
Middin
Parnassia
Rimboejagers
Stadsdeel Loosduinen
(Stichting) De Geest
StichtingVóórWelzijn
TOP
Kinderen
Jongeren
Ouderen
Stichting Boog
BOT
Wijndaelercentrum
TOP
Middenstand
Paratel Spiritueel
Vrijwilliger worden?
Forum
Links
Archief
Wijk activiteiten

 

                                                                                                                                                                                        

Partners in de wijk

 

Stichting BOOG

 

 

Stichting Boog Boog is de stedelijke organisatie voor samenlevingsopbouw in Den Haag en omgeving met ca 100 werknemers. Voor informatie zie www.boog.nl

 

  

 

Stichting BOOG ondersteunt het wijkberaad met kennis voor:
 

 · Onderzoek naar wensen en behoeften van bewoners.

 · Stimuleren van bewoners tot inzet voor hun straat, buurt of wijk.

 · Ondersteunen ideeën van bewoners.

 · Welkomstprojecten voor nieuwe Hagenaars.

 · Ontmoeting tussen verschillende groepen.

 · Begeleiding bewonersparticipatie bij inrichting van de openbare ruimte.

 · Aanpak overlast door bewoners en overlastgevers met elkaar in contact
   te brengen.

 · Schoonmaakacties en opfleuracties door bewoners.

 · Begeleiding bewonersparticipatie bij herstructurering.

 

11 december 2013 Rossinipleintje, uitgewerkte voorkeursvariant.

Het bureau Ketner Olsen heeft de voorkeursvariant1 verder uitgewerkt en de wensen en/of aanvullingen  bewoners verwerkt. In het totaal overzicht staan naast het aangepaste ontwerp ook nog de eerdere varianten en de opmerkingen van de bewoners.  De keuze voor de speeltoestellen en type bankjes in de beelden is een indicatie. Ketner Olsen gaat  nu verder met meer technische tekeningen; de maatvoering, materialen en details zullen dan verder uitgewerkt worden.
 

 

 

 

 

 

 

9 december 2e bijeenkomst omwoners "Voetbalkooi" Oude Haag Weg


Met een korte toelichting presenteerde heer Vermaas van de firma Eibe het ontwerp na aanleiding van de ideeën die zijn ingebracht op de vergadering van 28 oktober 2013. De verlichting zal (voorlopig) zo blijven, zie ook verslag

 

Zes bewoners hebben aangegeven dat zij bereid zijn te participeren in onderhoud en monitoren van deze speelplaats. In januari 2014 zal er nog 1 bijeenkomst volgen. De realisatie zal april/mei 2014 plaatsvinden. 

 

 

25 november 2013, bewoners kiezen uit drie ontwerpen (zie hieronder).

Het idee in 2012, brainstorm februari 2013 en nu uiteindelijk de keuze uit drie ontwerpen. Marjan Ketner van het bureau Ketner-Olsen presenteerde aan twaalf omwoners, vertegenwoordigers stadsdeel, wijkberaad en Stichting BOOG de drie ontwerpen. Zij gaf dat de ontwerpen tot stand zijn gekomen op basis van  "sfeer franse pleintje", ontmoeten en spelen. Na de presentatie was het de beurt aan de bewoners om hun bevindingen naar voren te brengen.  Zorg voor het groen, overlast, handhaving, verlichting, juiste speeltoestellen voor kinderen, stand van de zon en zelfs een voorstel tot een vierde keuze. De voorkeur ging vooral naar ontwerp 1 en 2. Marjan zal een op korte termijn een aangepast ontwerp gereed hebben, waarin de bemerkingen en wensen van de bewoners zoveel mogelijk meegenomen zal worden. Marc Molenkamp (vertegenwoordiger stadsdeel) riep de bewoners op om betrokken te blijven na de realisatie. Twee bewoners stelden zich spontaan beschikbaar als start van een 'plein-comité.

Voor planning: Realisatie 1e helft 2014
Informatie bij Sabine Wensink, 0619044363 of wensa@boog.nl

 

 

De drie ontwerpen, zoals getoond op 25 november 2013

klik voor vergroting

klik voor vergroting


 

28 oktober 2013, Inloop plan 'opknappen speelveld Oude Haagweg'

 

Dertien omwoners "voetbalkooi Oude Haagweg" waren aanwezig om het voorstel van Peter te bespreken om het speelterrein op te knappen. Dit o.l.v. Sabine Wensing (opbouwwerkster, Stichting Boog), vertegenwoordigers stadsdeel Loosduinen, Wijkberaad Nieuw Waldeck en vertegenwoordiger werkgroep Groen. Na het welkom schetste Johan Molenkamp de intentie en gaf aan dat het wel een 'sport-spel' locatie diende te blijven. Een korte discussie volgde waar ook opgedane ervaringen in het verleden een rol speelde daar vele aanwezigen er al lang woonachtig zijn. Gelukkig vond men elkaar en werden de belangrijkste wensen geïnventariseerd zoals;

- mogelijkheid voor basketbal en voetbal (inclusief goede belijning) en skaten

- hoge omheiningklik voor vergroten

- goede verlichting (geen schijnwerpers)
- handhaving van de 'spelregels'

- onderhoud groen, rekening houdend met reeds gedane aanplant bewoners achter de huizen en een deel aan de slootkant (uitdrukkelijk meegegeven voor groenbeheer).


Vervolg: Stadsdeel gaat aan de slag om wensen en mogelijkheden (financieel) uit te werken. Op 9 december 2013 om 19.30, locatie De Geest zal het resultaat worden voorgelegd aan de bewoners.

 

 

Buurtterras Tuinenbuurt eerder beëindigd.
Door een incident in de directe omgeving is het buurtterras op 4 september eerder beenindigd. De start was positie. Voor Vogeltuinen 55 stonden uitnodigend de stoelen, koffie/thee en limonade.  Vertegenwooordigers van  BOOG, Wijkberaaad, wijkagent en Vestia waren aanwezig. Om 16.00 uur kwamen de eerste bewoners met hun wensen, op- en aanmerkingen, vragen over mogelijkheden, ideeën over de voetbalkooi, parkeren en diefstal uit auto's enz. Dit alles in een gemoedelijke sfeer. Plotseling,  in de directe omgeving van het buurtterras, ontstond er een "burenincident". De wijkagent spoedde zich erheen en gezien de situatie werd er om assistentie verzocht. Binnen enkele minuten 'wemelde' het van politie.  Na verloop van tijd keerde de rust enigszins terug echter de 'vrolijke' stemming was weg. Vertegenwoordiger BOOG en Vestia hebben besloten om het terras eerder te beindigen.  Excuses voor de bewoners die  later zijn gekomen en niets meer hebben aangetroffen. Bewoners die nog vragen hebben kunnen 12 of 19 september binnen lopen bij het wijkberaad. Ook kan gewoon even een afspraak gemaakt worden via info@nieuwwaldeck.eu of 06-41950844. Door Stichting BOOG (Sabine Wensink) is een verslag met antwoorden op gemaakt (dd 8102013).

 

 

 

 

  

 

 

De Uitdaging 2013 Zie persbericht, flyer 2013 en foto's

Vrijdag  7 juni 2013 was het zover. Zes teams van 8 kinderen en ca. 6 ouderen en zeventig genodigden/belangstellenden waren bijeen in de bibliotheek Nieuw Waldeck op het slotfeest van de UITDAGING 2013.
Tijdens deze slotbijeenkomst werd de uiteindelijke winnnaar gekozen. De  winnaar werd Basisschool het  Lichtbaken, groep 1,  die samen met Loosduinse Hof  "bingo en glow in the dark" organiseerden. Wethouder Ingrid van Engelshoven reikte de gelukkige winnaars de eerste prijs uit en de daarbij behorende €400,-.
De beschikbare publieksprijs ging naar bassisscchool Bohemen, die de uitdaging samen met Duinhage uitvoerde. Zie foto's.

 

12 februari 2013 Bewoners spreken over het Rossini-pleintje

Dertien bewoners hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging. Namens het wijkberaad werd men welkom geheten, in het bijzonder wijkagent Hans. Twee bewoners hadden zich afgemeld. Sabine Wensink nam het hierna over.
Na een uitgebreide voorstelronden kon men aan de inventarisatie beginnen "wat is nu het probleem". 
Allen waren het erover eens dat "herinrichting" wenselijk is, daar nu het pleintje 'functieloos' erbij ligt. Jammer dat er geen bewoners aanwezig waren met kinderen zodat vanuit die invalshoek ook wensen en/of ideeen  zouden kunnen worden ingebracht. Ook het parkeren, bestrating, het groen passeerden als aandachtspunt. Een bewoner gaf een korte uiteenzetting van een voorstel. De uitwerking van een mogelijke herinrichting laat even op zich wachten. Wel werd besloten om op 16 maart tijdens de snoei- en bloeiactie in overleg met groenbeheerder stadsdeel Loosduinen aan het werkt te gaan. Afspraken werden al gemaakt. Vast staat aanvang 10.00 en de koffie is geregeld. Leuk het begin is er...en iedereen kan aansluiten. Meer weten? mail het wijkberaad.

 

 

12 februari bijeenkomst omwoners Rossini -pleintje
Signalen vanuit de terras campagne zomer 2012 zal er op 12 februari een bijeenkomst zijn met de directe omwonenden. Bij ca 130 woningen is een uitnodiging bezorgd. Zie uitnodiging.

 

Afscheid Hannie

Op 18 december werd er afscheid genomen van Hannie, onze administratieve ondersteuning vanuit Stichting Boog.
Hannie Cossen heeft de laatste 3 jaar het wijkberaad ondersteund voor ca 5 uur per week. Voorzitter Henk de Valk sprak zijn dank uit voor de inspanning en benadrukte dit met een bos fraaie bloemen en een "bon voor twee". Hannie bedankt..
 

Door teruglopende subsidie zou de ondersteuning nog minder gaan worden. Het wijkberaad heeft een keuze gemaakt om geen ondersteuning meer in te kopen, maar een oproep te doen aan de wijkbewoners zelf om zich beschikbaar te stellen voor werkzaamheden.

 

15 november 2012

Rapport "TERRASACTIE"

 

Het leeft, achter de duinen
Je woonkamer omtoveren tot restaurant of huiskamer concerten organiseren? Wat zou jij doen met overheidspoen om jouw wijk nieuw leven in te blazen? Denk daar maar eens over na, want in april staat ons promo team in jouw wijk klaar voor de start van Den Haag Leeft. Met dit project van Boog, gesteund door de gemeente Den Haag, krijg jij als inwoner de kans om met frisse eigen initiatieven, nieuw leven jouw wijk in te blazen meer..>

Den Haag Leeft! (zie poster)

 

Op 23 september 2012, het afsluitende terras

Het laatste buurtterras van dit jaar begon met mooi weer, op het pleintje aan de Rossinilaan. Stichting Boog, Staedion en het Wijkberaad mochten plm. 15 bewoners begroeten. Na een (nadere) kennismaking met de bewoners kwamen o.a. aan de orde: de inrichting van het pleintje, suggesties voor speelgelegenheid voor kleine kinderen, het dichte groen om het pleintje heen geeft een onveilig gevoel en belemmert het uitzicht op de mooie platanen en pleintje is nu niet uitnodigend om er gezellig te zitten. Staedion geeft aan dat zij in een goede sfeer overleg hebben met VvE (Rossinilaan 475-531) over het onderhoud.

Diverse bezoekers gaven aan, op 6 oktober een bijdrage te willen leveren aan de Snoei- en bloeiactie, of willen geïnformeerd worden over de mogelijkheden op die dag. Het Wijkberaad neemt contact met hen op. Bewoners reageerden positief op de Terrasdagen, ze vinden het een leuke manier om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen over de mogelijkheden voor de buurt.
Het uiteindelijk verslag zal na deze laatste terrasactie opgemaakt worden door Stichting Boog

 

klik voorr vergroting

12 juli 2012
Stichting BOOG (en partner Staedion) sloten donderdag na het zevende buurtterras, omgeving Rossinilaan 144,  (voorlopig) de Buurtterrascampage af.  In de periode 20 juni - 15 juli werd met bewoners gesproken over wat zij vonden van de buurt en hun huis. 
Wat is nu het vervolg?
Volgens Josje  Adriaanse van Stichting BOOG  is het voornemen om na de vakantie (eind augustus) nog een afsluitend buurtterras op te zetten (bv op het speelveld Rossininlaan) om de buurtterrascampagne af te sluiten. De bewoners zullen geinformeerd worden door een nieuwsbrief waarin opgenomen de bevindingen van de bewoners op de zeven buurtterrassen en de datum tijd van het laatste te houden buurtterras.   
Was u niet in de gelegenheid uw mening te ventileren tijdens de gehouden buurtterrassen? Laat u niet weerhouden, neem contact op met Anne Hans email  hanan@boog.nl  telefoon  0619140328. 


De eerste van de acht!!!

gezellig op het terras(1e)  De aftrap was woensdag 20 juni. Mooi weer, prima voorwaarde voor een uitnodigend terras met koffie, thee en fris om van gedachte te wisselen over de leefomgeving. Medewerkers van Stichting BOOG belden aan bij bewoners in het deel van de straat voor deze dag om hen uit te nodigen. Ook schoven bewoners spontaan aan op het terras om met de vertegenwoordiger van Staedion over de woonbeleving in de buurt te praten. Ook kon men van gedachten wisselen met vertegenwoordiger wijkberaad. Naast de directe woonbeleving (huis) en vragen aan

een voetpad...overhangend groen en betonnen palen?verhuuder Staedion  en VvE-beheer werd ook de openbare ruimte besproken. Te veel hondenpoep en te weinig handhaving, overhangend groen wat doorgang belemmerd op voetpaden. Uit de gesprekken blijkt dat het gewoon noodzakelijk is dat buren contact hebben om zo gezamenlijk te kunnen werken aan een prettige woon- en leefomgeving. Gelukkig zijn er ook bewoners die meewerken aan het mooi houden van de buurt door vuil op te ruimen, groen aan te planten en invulling te geven aan burenhulp.
Opmerkingen/vragen worden geinventariseerd en doorgespeeld naar betrokken instanties.  Wij houden u op de hoogte!

 

(2e) donderdag 21 juni 15.00 -18.00, omgeving Toscaninistraat 29 t/m 60
Deze middag was het wederom mooi weer wat buurtbewoners weer naar het terras trok. Helaas heeft de redactie geen foto's gemaakt, omdat de fotograaf door buurtbewoner Anton meegenomen werd om trots zijn tuin te laten zien. Tevens had hij de tuin van zijn tachtig jarige buurman opgeruimd. Wederom een wijkbewoner die zich 'onopvallend' inzet voor zijn omgeving. Verder gingen de gesprekken over keukens (die niet komen), hondenpoep, het klem rijden van auto's en historie uit de buurt.

 

een goed gesprek in de zon

(3e) zaterdag 23 juni 12.00 -15.00 
Wederom zonnig weersomstandigheden op het terras in de Toscaninistraat. Vertegenwoordigers van BOOG, Staedion en Wijkberaad waren aanwezig. Deze keer was de inbreng overwegend de leef-en woonomgeving. Vaak blijkt dat bewoners wel goede ideeën hebben voor hun eigen omgeving en daar ook aan kan dit ook anders...??bij willen dragen. Alleen het ontbreekt aan het duwtje in de rug en wie pakt het op. 
 

Het pleintje met het zitje onkruid vrij maken, mogelijk aanpassen van een perkje voor de huizen in overleg met de buren i.v.m de veiligheid, (onvoldoende) parkeerplaatsen, teruglopende overlast, meer afvalbakken en informatie over de buslijn, verkeerscirculatie en de omweg die met scooter gemaakt dient te worden om bij de rotonde te komen. Wederom een gevarieerd aanbod van wensen en tips. 

 

(4e) donderdag 5 juli   15.00 – 18.00 uur
Telkens bij het opzetten van het terras is het stralend weer. Deze keer op het  speelplein Rossinilaan tegenover nummers 475 t/m 531.
Waar ging het deze keer vooral om? "De VvE" en betrokkenheid rondom het complex, de parkeerplaats met defecte poort, het te weelderig groen vooral achterzijde, de defecte brievenbussen en het melden bij "Staedion". Gelukkig was de vertegenwoordiger Staedion aanwezig en konden de aandachtspunten worden genoteerd. Het wijkberaad zal het gedeelte groen rondom speelveld en achterzijde complex meenemen bij de werkgroep GROEN.

 

in de schaduw, praten over de woonomgeving(5e) zaterdag 7 juli 12.00 -15.00 uur 

Bij het vijfde terras was volgens traditie het weer zoals altijd zonnig, maar de bewoners die langs kwamen allemaal weer verschillend. Gekozen was om het terras op te zetten op het grasveld hoek Rossinilaan/Paganinistraat. De eerste constatering geen hondenpoep, keurig. Enkele bezoekers gaven aan dat de woonomgeving de laatste jaren verbeterd was en een nieuwe bewoner gaf aan het allemaal prima te vinden. Andere vroegen aandacht voor het deel "doodlopende weg" Toscaninistraat, die gebruikt wordt als doorgang naar Rossinilaan door bv scooters (woonerf). Lovende woorden over bewoner Ernst voor zijn betrokkenheid "groen" bij diverse portieken. Naast drie vertegenwoordigers BOOG was ook een vertegenwoordiger wijkberaad, werkgroep Groen en BIT aanwezig. Gelukkig troffen wij nog een bewoner die al ca. 35 jaar in de wijk woont en in het verleden nauw betrokken was bij BOOG, wijkberaad en commissie Loosduinen. Telkens blijkt weer dat het belangrijk is dat het wijkberaad en werkgroepen goed contact hebben met bewoners.

 

6e 11 juli Paganinistraat 14.00 -16.00  
Wederom zon en wind in een mooi stukje wijk.  Het terras stond opgesteld naast het in het voorjaar aangelegde groenperk. Het was wel een stukje wijk waar bewoners overdag minder beschikbaar zijn voor een gesprek over de woon- en leefomgeving. De opbouwwerkers van Stichting BOOG hebben overal keurig aangebeld om toch zo met een aantal bewoners te kunnen spreken. De signalen waren deze keer: "goede buurt, kan ik aan bevelen om te komen wonen", "gelukkig geen last van hondenpoep", "minder inbraken".  Positief dus...houden zo!

 

7e 12 juli Rossinilaan 15.00 - 17.00 (nabij nummer 144)
Hoe kan het anders mooi weer, maar weinig bewoners 'echt' op het terras.
Zoals woensdag hebben de opbouwwerkers BOOG wederom aangebeld. De signalen van de bewoners aan de deur liepen uiteen van "de staat van het onderhoud en inrichting speelveld, al 22 jaar met plezier te wonen, jammer dat de straatspeeldag dit jaar niet gehouden is, staat van onderhoud groen om speelveld". tevens heeft een wijkberaadlid na afloop 'toevallig' nog gesproken met een bewoner van het allereerste uur toen de Rossinilaan nog zand was...Gesproken over het (onderhoud) groen en speelterrein,  hoe het vroeger was en nu... Dat bewoners zelf 'snoeien' anders gaat het een wildernis worden. Het was een verhelderend gesprek zo met iemand uit de buurt, zittend in de zon voor het huis. Iets om weer positieve energie te krijgen als wijkberaadlid.    

 

zie ook persbericht

 

Actie LOOSDUINEN LEEFT!!

Het leeft, achter de duinen
Je woonkamer omtoveren tot restaurant of huiskamer concerten organiseren? Wat zou jij doen met overheidspoen om jouw wijk nieuw leven in te blazen? Denk daar maar eens over na, want in april staat ons promo team in jouw wijk klaar voor de start van Den Haag Leeft. Met dit project van Boog, gesteund door de gemeente Den Haag, krijg jij als inwoner de kans om met frisse eigen initiatieven, nieuw leven jouw wijk in te blazen meer..>

Den Haag Leeft! (zie poster)

 

 

 

 

 

Top